ประธานาธิบดีกษัตริย์และจักรพรรดิ

ไม่ใช่ทุกคนที่รู้ว่าไซปรัสไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกรีซ แต่เป็นประเทศที่แยกต่างหาก ในรัฐระบบสาธารณรัฐที่หัวของประเทศ - ประธานาธิบดี ปัจจุบันตำแหน่งประธานาธิบดีของไซปรัสคือ Nikos Anastasiadis ซึ่งได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งเป็นระยะเวลา 5 ปีติดต่อกันในปี 2561 ตามรัฐธรรมนูญหัวหน้าสาธารณรัฐสามารถเลือกได้ไม่ จำกัด จำนวนครั้ง

อ่านเพิ่มเติม

Как и большинство стран Латинской Америки, Куба долгое время пребывала в статусе испанской колонии. Почти пять веков, с 1511 по 1895 год, страной управляли испанцы, считая остров своей вотчиной. Многовековое господство Испании пошатнулось в середине XIX века с началом национально-освободительного движения, охватившего не только Кубу, но и практически все Западное полушарие.

อ่านเพิ่มเติม

В Новой истории пути развития многих стран мира кардинальным образом изменились. Наиболее ярко этот политический процесс проявился в Азии, где государственная система управления больше имела давние корни, опираясь на ментальность народов и традиции. Этому способствовали многочисленные войны и социальные революции, которые в некоторых случаях меняли не только государственное устройство, но и приводили к смене внешнеполитического курса.

อ่านเพิ่มเติม

Скандинавские страны представляют собой образец государственных образований, где прекрасно уживаются монархические принципы и традиции с демократическими институтами. Несмотря на давнюю и богатую историю страны, Швеция является одним из немногих государств мира, где продолжают с уважением и почтением относиться к королевской семье.

อ่านเพิ่มเติม

Ливийское государство имеет древнюю историю. Во все времена страну терзали междоусобные войны и иностранные захватчики. На протяжении веков страна находилась под властью иноземцев, а становление независимого государства началось только после окончания Второй мировой войны. В настоящее время в Ливии действует два правительства, не признающих власть друг друга.

อ่านเพิ่มเติม

Египет занимает особое место в истории человеческой цивилизации. Именно здесь образовалось одно из самых могучих государств древности, именно на этих землях возникла богатая и самобытная культура Древнего Египта. Во времена царствования фараонов зародились первые формы системы государственного управления, четко обозначилась роль государства в развитии общественно-гражданских отношений.

อ่านเพิ่มเติม

Исламская Республика Иран представляет собой одно из самых уникальных государственных образований на современной политической карте мира. Несмотря на то, что история государства уходит своими корнями в седую древность, Иран только недавно встал на путь стройной и упорядоченной системы государственного управления.

อ่านเพิ่มเติม

หมวดหมู่ยอดนิยม

Загрузка...